Polityka prywatności

P O L I T Y K A   P R Y W A T N O Ś C I

SKLEPU INTERNTOWEGO MEBLE-BOGART.PL

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.meble-bogart.pl (zwany dalej: „Sklepem”) ma charakter wyłącznie informacyjny, tzn. nie generuje obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies i narzędzi analitycznych. 

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma Meble-Bogart.pl Łukasz Grata z siedzibą w Czarnej (37-125), Czarna 825, prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5170133984, Regon: 180755658, zwana dalej Meble-Bogart.pl lub Administratorem.

3. Meble-Bogart.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Meble-Bogart.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem:

a) zawierania umów z Administratorem - w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz niniejszej polityce prywatności, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
b) obowiązków ustawowych Administratora – tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

6. Meble-Bogart.pl jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

§ 1.

Jak zbieramy dane?

1. Meble-Bogart.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie a także w przypadku zapisania się przez Klienta do newslettera.

3. W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
d) numer telefonu;
e) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.

5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
d) numer telefonu;
e) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

6. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
d) numer telefonu.

7. W przypadku subskrypcji newslettera przekazywane są następujące informacje:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.

8. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

9. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

11. Meble-Bogart.pl zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

§ 2.

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1.  Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Meble-Bogart.pl wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.

2.  Meble-Bogart.pl może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach:

a) wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem ww. umów – dane w zakresie maksymalnym (tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy – w tym: ulica, numer domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby o ile jest inny od adresu dostawy, a w przypadku osób będących przedsiębiorcami także NIP i REGON) przechowuje się przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;
b) ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub podnoszone do Administratora – dane w zakresie maksymalnym jak wyżej oraz w przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami także firma, NIP i REGON Usługobiorcy lub Klienta przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
c) marketingowych – imię i adres poczty elektronicznej przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
d) marketingu bezpośredniego – adres poczty elektronicznej przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
e) wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży – adres poczty elektronicznej przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
f) prowadzenia ksiąg podatkowych – imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, o ile jest inny niż adres dostawy, nazwę firmy oraz NIP Usługobiorcy lub Klienta przechowuje się do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy stanowią inaczej.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayNow, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotowi świadczącemu usługę płatności elektronicznych - mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] pod numerem KRS 0000590484, NIP: 5223047892, o kapitale zakładowym w wysokości 14.500.000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem KNF: IP47/2019, nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność online w zakresie płatności kartami, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji podmiotowi świadczącemu obsługę płatności online w zakresie płatności kartami – Blue Media S.A. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji pomiotowi świadczącemu obsługę płatności kartą płatniczą Eservice.pl - spółka Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Eservice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490970, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, kapitał zakładowy w wysokości 56 000 000,00 zł, w całości opłacony.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny „eRaty Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53 – 611 Wrocław, ul. Strzegomska 42C), wpisanej rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562.

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

§ 3.

Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Meble-Bogart.pl.

2. Meble-Bogart.pl powierza także przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
b) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

3. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz dostawcom, producentom towarów oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

4. Meble-Bogart.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Meble-Bogart.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Meble-Bogart.pl roszczeń od danego Klienta.

5. W przypadku subskrypcji newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie lub przesłania odpowiedniego żądania na adres kontaktowy.

 

§ 4.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub pocztą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych wskazany w § 8 ust. 2.

 

§ 5.

Cookies w Sklepie Internetowym oraz programy analityczne

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Meble-Bogart.pl na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Meble-Bogart.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Meble-Bogart.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.

3. Meble-Bogart.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Meble-Bogart.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

5. W ramach działalności marketingowej Meble-Bogart.pl korzysta z następujących podmiotów: Google AdWords (Ads), Google Analytics, Microsoft Ads, Facebook Pixel, Microsoft Clarity, Zaufane, Samba.ai. Powyższe narzędzia Meble-Bogart.pl stosuje do: analityki danych i statystyk, remarketingu, monitoringu zachowania użytkowników na stronie np. nagrywanie ekranu, działania marketing automation, prowadzenie newslettera, wyświetlanie reklam w serwisie, programy afiliacyjne. 

6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

7. Aby zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies (przeglądarka Internet Explorer, przeglądarka Mozilla Firefox, przeglądarka Chrome, przeglądarka Safari, przeglądarka Opera), należy skorzystać z instrukcji dostępnych dla użytkowników na stronach tych przeglądarek.

8. Meble-Bogart.pl może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Meble- Bogart.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

9. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Meble-Bogart.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

10.  Meble-Bogart.pl informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 

§ 6.

Subskrypcja Newslettera

1. Za pośrednictwem strony internetowej Meble-Bogart.pl Klienci mają możliwość dokonania subskrypcji newslettera, poprzez dobrowolne wyrażenie zgody. W przypadku jej wyrażenia Meble-Bogart.pl przetwarza adres e-mail Klienta – w celu udostępniania informacji o produktach, promocjach, nowościach (poprzez wysyłkę newslettera na podany przez Klienta adres – e-mail).

2. Meble-Bogart.pl zbiera maile w 3 miejscach: przy rejestracji konta (jeżeli użytkownik zaznaczy opcję), przy transakcji (jeżeli użytkownik zaznaczy opcję), formularz zapisu (żeby się zapisać do newslettera należy zaznaczyć obowiązkową opcję).

3. Zebrane maile Meble-Bogart.pl wykorzysta do celów promocyjnych i handlowych tj. informowanie o promocjach, nowościach, a także wysyłanie spersonalizowanych maili na bazie zachowań / historii użytkownika na stronie (tzw. marketing automation).

4. Meble-Bogart.pl informuje, iż w każdym dowolnym momencie Klienci mogą wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez Meble-Bogart.pl przed jej wycofaniem. Dane w ww. zakresie przetwarzane są do momentu wycofania zgody, czego skutkiem jest usunięcie adresu e-mail Klienta z list mailingowych do newslettera.

 

§ 7.

Zabezpieczenia

1. Meble-Bogart.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Meble-Bogart.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

3. Meble-Bogart.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

4. Meble-Bogart.pl wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

 

§ 8.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Meble-Bogart.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

/polityka-prywatnosci-s-249.html